مقدمه

معرفی:

  انسان موجودی است اجتماعی و زندگی هرگز به دور از استرس نیست ، بلکه مشکلات قسمتی از واقعیات زندگی اجتماعی می باشد ، حتی با ثبات ترین افراد کاملاً از بحران های زندگی مصون نیستند . تأکید بر مستقل بودن و تکیه به خود یکی از مولفه های اساسی روانشناسی است که علاوه بر آن امروز این حقیقت ساده نیز اضافه شده است که برای داشتن زندگی سرشار هر یک از ما به وابستگی سالمی که در درونمان نهفته احتیاج داریم باید بیاموزیم تا میان صمیمیت و خود مختاری ، تعادلی ایجاد کنیم ، بدون اینکه احساس نومیدی داشته باشیم از دیگران کمک بطلبیم ، بدون اینکه خود را در این جریان ببازیم با دیگران در پیوند و اتصال باشیم.
بازسازی وابستگی سالم بستگی به این دارد که درباره خود و دیگران چگونه فکر کنیم . پیچیدگی های زندگی اثر متقابلی از درگیریهای فرد با عوامل اجتماعی پدید می آورد که گاه منتج به یک سلسله نگرانی هایی می شود  بدین ترتیب هر فرد به گونه ای در معرض فشارهایی قرار دارد ، که بیشتر این فشارها را در زندگی عادی می توان نادیده گرفت . اما دشواریهایی وجود دارد که ممکن است فرد را عمیقاً منقلب و دگرگون سازد در این زمان است که شخص به کمک مشاور نیاز دارد
.

  در محیط دانشگاه که یک فضای تخصصی و جایگاه نخبگان هر کشور است حضور یک تیم تخصصی که قادر به حل تعارضات درونی ، مشکلات عاطفی  ،  آشفتگی های فکری و اختلالات تحصیلی .... لازم و حتمی است لذا مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناختی دانشگاه  نیز با بهره گیری از پرسنل متخصص  در مسیر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان گام برمی دارد . چراکه معتقد است تأمین سلامت روانی جوانان  ضمن آنکه به شکلی مستقیم بر بالندگی و سعادت سرمایه های با ارزش انسانی تأثیر می گذارد ، بستر مساعدی برای آموزش و پژوهش موثر فراهم می سازد . بدیهی است که وجود آسیب های فردی روانشناختی و فضاهای آسیب زای جمعی موجب ناکارآمدی سرمایه گذاری ها و تدابیر مختلفی می گردد که در سایر عرصه های دانشگاهی ارائه می گردد . بنابراین می توان ادعا کرد که فراهم ساختن محیط روانشناختی سالم و تأمین سلامت روانی مولفه های انسانی این محیط ، یکی از مقدم ترین اهدافی است که تحقق سایر اهداف و سیاستگذاری ها را باید در آن جستجو کرد .

    

گزارش تخلف
بعدی